Berlinmur-altertavle

Foreløbig indledning      Opdateret 28. december 2022 

Et særligt projekt er undervejs i dette afsnit. Det dre­jer sig om digi­talt at gen­skabe den såkaldte Berlinmur-alter­tavle, som Meister kre­ere­de i 1990. Den har aldrig være tiltænkt kirken, men formen leder naturligt til at kalde den en al­ter­tavle.

Det var den horsensianske kunstner Frank Buchgraitz, der fik ideen til en ud­stil­ling om Berlin­mu­ren året efter, den var fal­det. Han var, efter eget ud­sagn, i be­sid­del­se af ver­dens stør­ste pri­vat­ejede stykke Berlin­mur, som han egen­hændigt havde hentet i Berlin. Det ville han ud­stil­le, og han in­vi­te­rede Meister og andre kunst­ne­re til at del­ta­ge. I no­vem­ber 1990, præ­cis på et-års­dagen for Murens fald, åb­ne­de ud­stil­lin­gen på Fyns Kunst­museum i Odense med del­ta­gel­se af Meisters skulp­tur (billedet til højre). Det­te sær­præ­gede værk er så­le­des ud­tænkt og kon­stru­eret spe­cielt til den­ne be­gi­ven­hed.

Resterne af det de­mon­te­rede værk har de seneste 30 år be­fun­det sig øverst oppe under taget i præs­te­gården i Aar­hus, men de inte­gre­rede male­rier er nu ble­vet sik­ret og foto­gra­feret. De tre­kan­tede detal­jer med sten har i mange år stået i Meisters lej­lig­hed. Den øverste tre­kant med kors var i en læn­ge­re peri­ode ud­smyk­ning på en trap­pe­op­gang i præste­boligen. Det lange stykke mur nederst på værket har Meister selv hjembragt fra den gamle (inder­ste) Berlinmur, hvor det udgjorde en del af den øverste kant. Stykket er nu forsvundet.

Det færdige værk måler 2,80 meter i bredden og omkring 2,20 meter i højden inklusive den øverste tre­kantede træ­ind­ram­ning af mur­brok­ker. Hertil kommer et an­ten­ne­lig­nen­de kors med pig­tråd på toppen.

Den centrale del består af fire hængs­lede dobbelt­rammer af træ, som dan­ner ram­me for i alt 18 malerier. Den ene halvdel af dob­belt­ram­men er fast­mon­te­ret og den anden kan svinge frit. Det giver mu­lig­hed for at vise seks forskellige billedflader (se øverst), hvoraf de to er gen­ta­gelse af de kva­dra­tiske bil­le­der men i forskellig kombination. Ram­merne er mon­te­ret på en reol­lignende fod, der rum­mer frag­menter af Muren.
...
De kvadratiske billeder "indvendig" i siderammerne var allerede malet, før tanken om skulp­turen op­stod. To af bil­le­derne blev antaget på Kunstnernes Sommerudstilling (KS) i Tistrup 1980.

Kom videre ved klik på tegningerne her - eller øverst på siderne!